Polityka prywatności

Niniejsza polityka zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe mogą być zbierane podczas korzystania ze strony internetowej http://hostingwp2163506.online.pro/beonlineacadademy („Serwis”) oraz jak Administrator dba o ich bezpieczeństwo („Polityka”). 

Polityka dotyczy wszystkich osób, które korzystają z Serwisu, zapisały się do newslettera, biorą udział w organizowanych prze Administratora szkoleniach i webinarach, nabyły produkty oferowane przez Administratora w Serwisie lub kontaktują się z Administratorem.

Polityka została przygotowana zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be Online dr Agnieszka Wąsik, adres: ul. Armii Krajowej 76E/93, 05-075 Warszawa, NIP: PL742-214-80-88 („Administrator”).
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: biuro@beonline.academy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

NEWSLETTER

W przypadku zapisania się przez Pana/Panią do newslettera w ramach Serwisu, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania informacji handlowych na Pani/Pana żądanie, zawierające informacje o produktach i usługach Administratora. 

Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

SZKOLENIA, WEBINARY I WARSZTATY

W przypadku zapisania się przez Panią/Pana na organizowane przez Administratora szkolenia, webinary lub warsztaty, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z taką umową.

Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tzn. wystawienie faktury VAT lub rachunku, spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z dokonaniem przez Panią/Pana zakupu usług Administratora.

W przypadku Pani/Pana zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

NABYCIE PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZED ADMINISTRATORA

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie produktów oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z taką umową.

Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tzn. wystawienie faktury VAT lub rachunku, spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z dokonaniem przez Panią/Pana zakupu produktów Administratora.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku kontaktu Pani/Pana z Administratorem za pośrednictwem danych dostępnych w Serwisie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub kontakt, w szczególności w celu przesłania oferty na Pani/Pana prośbę.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA

Administrator może przetwarzać również Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

 • przechowywaniu danych w celach archiwalnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • administrowania Serwisem, w tym prowadzenia badań i analiz Serwisu pod kątem jego funkcjonalności i poprawy jej działania,
 • administrowania profilem Administratora dostępnym w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/beonlinewasik oraz w serwisie Instagram https://www.instagram.com/agneswasik,
 • wydanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo przez Panią/Pana w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym w webinarach, w celu potwierdzenia Pani/Pana uczestnictwa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, w tym hostingu, dostawcom systemów do wysyłki newslettera, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom dostarczającym systemy do wystawiania faktur, dostawcom płatności, dostawcom narzędzi do organizowania webinarów i szkoleń online, dostawcy narzędzia do odbierania wiadomości e-mail, podmiotom wystawiającym certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w webinarach organizowanych przez Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

 • w przypadku wyrażania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody;

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, w każdej chwili można ją wycofać. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@beonline.academy.pl.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • w przypadku zawarcia umowy przez Panią/Pana z Administratorem – przez czas trwania tej umowy;
 • przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Administratora, jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO, a w przypadku jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w każdym czasie.

7. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla prawidłowego korzystania ze Serwisu lub podjęcia określonych działań na Pani/Pana żądanie. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom trzecim:

 

Przekazywanie danych do USA wyżej wskazanym podmiotom odbywa się na podstawie zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje wobec Pani/Pana. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane w celu dostosowania treści i spersonalizowania kierowanej do Pani/Pana oferty. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Pani/Pana prawa i wolności. 

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje dla swojego działania pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (m.in. komputer, smartfon, tablet), a które mogą być odczytywane przez Serwis Administratora albo inne podmioty.

W czasie pierwszego wejścia do Serwisu, Pani/Pan może wyrazić zgodę na pliki cookies. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. W przypadku zgody na korzystanie z plików cookies należy opuścić Serwis.  W każdym czasie może Pani/Pan dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez konfigurację swojej przeglądarki, w szczególności w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies albo usunąć w ogóle pliki cookies. W tej sytuacji, korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być utrudnione.

W Serwisie są wykorzystywane następujące pliki cookies innych podmiotów:

GOOGLE ANALYTICS

1. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA. Narzędzie jest wykorzystywane w celu analizy ruchu w Serwisie oraz pomagają udoskonalić Serwis. 

2. W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi żadnych Pani/Pana danych, które umożliwiałyby Pani/Pana identyfikację. Są to informacje dotyczące w szczególności:

  • z jakich krajów, regionów i miast pochodzą użytkownicy,
  • o wykorzystywanym systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
  • czasie, jaki użytkownik spędza w Serwisie i jego podstronach,
  • źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do Serwisu.

3. Dane gromadzone przez Google Analytics będą przechowywane przez okres 24 miesięcy.

4. Więcej informacji może Pani/Pan znaleźć: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

5. W każdej chwili Pani/Pan może zablokować kod śledzący instalując dodatek do przeglądarki udostępniony przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie umożliwią Pani/Pana identyfikacji. 
 4. Logi służą wyłącznie do administrowania Serwisem, a ich zawartość jest ujawniana wyłącznie osobom uprawnionym do administrowania serwerem. 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 06.2021 r.