REGULAMIN

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 • Usługodawca – Agnieszka Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be Online Academy dr Agnieszka Wąsik, ul. Armii Krajowej 76E/93, 05-075 Warszawa, NIP: 7422148088; kontakt z Usługodawcą jest możliwy pod adresem: biuro@beonline.academy;
 • Webinar – szkolenie online przeprowadzane przez Usługodawcę dla Uczestników na żywo w miejscu i czasie określonym przez Usługodawcę w ramach zamkniętej platformy internetowej wskazanej przez Usługodawcę;
 • Nagranie Webinaru – Webinar utrwalony w formie audio wideo, możliwy do odtworzenia przez Uczestnika w każdym miejscu i czasie przez cały czas trwania licencji wskazanej w Regulaminie;
 • Produkty – towary lub usługi możliwe do nabycia w Sklepie, w szczególności Webinary i Nagrania Webinarów, mające charakter edukacyjno-informacyjny, w tym materiały możliwe do pobrania przez Użytkownika na urządzenie Użytkownika;
 • Użytkownik – 1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna, która nabywa Produkty w Sklepie;
 • Uczestnik – Użytkownik albo osoba fizyczna biorąca udział w Webinarze, wyznaczona przez Użytkownika, która ukończyła 18 r. życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie w celu stworzenia konta Użytkownika umożliwiającego zawarcie Umowy z Usługodawcą i korzystanie z funkcjonalności Konta. Rejestracja przez Użytkownika oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 • Konto – konto Uczestnika/Użytkownika zarejestrowane w ramach Serwisu, umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów i innych materiałów udostępnionych przez Usługodawcę;
 • Umowa  – umowa cywilnoprawna zawierana przez Strony na odległość zgodnie z warunkami Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie Produktów w Sklepie;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy przez Użytkownika z Usługodawcą;
 • Strony – Usługodawca i Użytkownik;

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki zawarcia Umowy między Stronami i jej realizacji,
  2. prawa i obowiązki Stron związane z Umową,
  3. zasady odpowiedzialności Usługodawcy,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników/Uczestników usługi drogą elektroniczną, tj.:
  1. umożliwienie Użytkownikowi przeglądanie Produktów, oferowanie i sprzedaż Produktów oraz umożliwienie odpłatnego dostępu do Produktów;
  2.  usługę wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik/Uczestnik wyraził na to zgodę, na warunkach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności;
  3. usługę polegającą na rejestracji Konta, utrzymywanie Konta i zapewnienie dostępu do Konta, poprzez możliwość zalogowania się do Konta.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi przez Usługodawcę bezpłatnie przed Rejestracją i zawarciem Umowy za pośrednictwem Serwisu, w formie która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. 
 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem Umowy z Usługodawcą oraz rozpoczęciem korzystania z Produktów. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest Użytkownikiem, Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Regulaminu Uczestnikowi lub poinformowania Uczestnika o postanowieniach, które dotyczą Uczestnika. 
 6. Użytkownik oraz Uczestnik są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu, Sklepu oraz Produktów jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

 1. zainstalowany i aktualny system operacyjny, 
 2. aktualna przeglądarka internetowa (Chrome lub Edge Chromium), 
 3. stabilne łącze internetowe,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej, której adres został wskazany w czasie składania Zamówienia.

 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu zawarcia Umowy i korzystania z Produktów, Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik przeglądając oferty produktów w Sklepie za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” dodaje dany Produkt do karty „Koszyk”. Użytkownik może przejrzeć swój koszyk klikając przycisk „Zobacz kartę” lub tożsamy lub korzystając z ikony koszyka na górze strony.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia – prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” lub tożsamym oraz skutecznym uiszczeniem płatności. 
 4. W czasie składania Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. imię, nazwisko, 
  2. nazwy firmy (opcjonalnie)
  3. adres,
  4. numer telefonu (opcjonalnie)
  5. adres e-mail,
  6. numer NIP (opcjonalnie),
  7. dane do rejestracji Konta: nazwę użytkownika i hasło,
  8. uwagi do zamówienia (opcjonalne).
  9. Dane wymagane do podania są oznaczone gwiazdką *.
 5. Na etapie składania Zamówienia Użytkownik może wprowadzić posiadany kod rabatowy uprawniający do obniżenia ceny nabywanych Produktów.
 6. W toku składania Zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do: 
  1. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego jako „Zapoznałam/em się z regulaminem i polityką prywatności oraz je akceptuję”. Akceptacja jest niezbędna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
  2. wyrażenia zgody na dostarczenie Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca poinformował Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Wyrażenie zgody jest niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 7. Opcjonalnie Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisanie się do newslettera Usługodawcy. Zapis do newslettera jest dobrowolny.
 8. Przed zatwierdzeniem formularza rejestracyjnego Użytkownik jest zobowiązany do wyboru formy płatności. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. PayPal,
  2. Przelewy24,
  3. Karta kredytowa / płatnicza (Stripe).
 9. Użytkownik wyraża zgodę na realizację Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” lub tożsamego, który wiąże się z koniecznością zapłaty za Zamówienie. Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę wybranego operatora płatności celem dokonania płatności.
 10. Do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może dokonać modyfikacji swoich danych, wyrażonych zgód, wybranych Produktów, formy płatności i wykorzystanych kodów rabatowych.
 11. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia przez Użytkownika z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Użytkownika.
 12. Zawarcie Umowy jest potwierdzone przez Usługodawcę, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zamówieniu potwierdzenia zamówienia po zarejestrowaniu i przetworzeniu płatności i Zamówienia przez Usługodawcę.
 13. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@beonline.academy.
 14. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która zawiera Umowę w imieniu Użytkownika, jest upoważniona przez Użytkownika do dokonywania w imieniu Użytkownika czynności prawnej. 
 15. Produkty oferowane przez Usługodawcę są płatne. Cena podana w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich, są cenami brutto i uwzględniają w sobie niezbędne podatki, w tym podatek VAT.
 16. Użytkownik uzyska dostęp do zakupionych Produktów po uzyskaniu potwierdzenia wykonania płatności lub w terminie wskazanym w opisie Produktu.

 

5. ORGANIZACJA WEBINARU

 1. Usługodawca w związku z organizacją Webinaru jest uprawniony do skorzystania z dowolnie wybranego narzędzia do jego przeprowadzenia i udostępnienia Nagrania Webinaru, a także do jego zmiany w każdym czasie. W przypadku niektórych narzędzi Uczestnik może być zobowiązany do podjęcia dodatkowych działań, na przykład rejestracji konta w ramach danego narzędzia.
 2. Szczegóły związane z przeprowadzeniem Webinaru zostaną udostępnione Użytkownikom, którzy nabyli dostęp do Webinaru, nie później niż 7 dni przed terminem Webinaru. W przypadku zmiany wykorzystywanego narzędzia przez Usługodawcę, termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu. 
 3. Usługodawca jest uprawniony do odwołania Webinaru lub zmiany jego terminu z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako: choroba Usługodawcy lub osób prowadzących Webinar, brak lub słaba jakość łącza internetowego lub usterka platformy szkoleniowej uniemożliwiające przeprowadzenie Webinaru. W takim przypadku Uczestnik lub Użytkownik może żądać zwrotu opłaty za Webinar.
 4. Uczestnik w ramach Umowy z Usługodawcą otrzymuje dostęp do Nagrania  Webinaru i innych materiałów wskazanych przez Usługodawcę w opisie Produktu. Dostęp do Nagrania Webinaru jest udzielony Uczestnikowi w ciągu 7 dni roboczych  od daty przeprowadzenia Webinaru albo w ciągu 24 godzin w przypadku, gdy Nagrania Webinaru zostały nabyte przez Użytkownika/Uczestnika po dacie przeprowadzenia Webinaru na żywo, poprzez przesłanie linku do Nagrania Webinaru na adres e-mail podany w czasie składania Zamówienia. Dostęp do Nagrań Webinaru jest udzielony na okres 6 miesięcy liczony od daty udzielenia dostępu do Nagrania Webinaru. Po tym czasie dostęp do Nagrania Webinaru wygasa.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Wszystkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi niezbędnymi do zawarcia i realizacji Umowy i/lub korzystania z Produktów, pokrywa Użytkownik i/lub Uczestnik, zgodnie z umową zawartą przez niego z dostawcą ww. usług.
 6. Usługodawca może przyznać Użytkownikowi/Uczestnikowi certyfikat potwierdzający uczestnictwo danej osoby w Webinarze organizowanym przez Usługodawcę, za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi. O wystawieniu certyfikatu Użytkownik/Uczestnik zostanie poinformowany na pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany w procesie składania Zamówienia. 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z Umową, w tym z korzystaniem z Serwisu, Sklepu czy Produktów, na skutek niezastosowania się do Regulaminu, w tym roszczeń zgłaszanych przez Uczestnika, w szczególności jeżeli Użytkownik zaniechał realizacji obowiązku wskazanego w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach dopuszczalnych prawem, za:
  1. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Sklepu, ich poszczególnych funkcjonalności, czy Produktów wywołane okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za działania operatorów telekomunikacyjnych i dostawców narzędzi niezbędnych do skorzystania z ww. zasobów;
  2. zakłócenia w funkcjonowaniu lub utrudnienia w dostępie do Serwisu lub Sklepu, ich poszczególnych funkcjonalności, czy Produktów na skutek dokonywania przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych;  
  3. przerw i utrudnień w działaniu narzędzi do prowadzenia Webinaru i zapewniających dostęp do Nagrania Webinaru, w tym platform szkoleniowych, spowodowanych awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od Usługodawcy przyczynami, a także następstw przerw technicznych,
  4. następstw działania siły wyższej, 
  5. następstwa działania osób trzecich, w tym Użytkownika i Uczestnika, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. efekty Produktów, w szczególności za przyswojenie przez Uczestników wiedzy i informacji przekazywanych w ramach Produktów, czy też z tytułu dowolnego stwierdzenia przez Uczestnika lub Użytkownika, że poziom merytoryczny Produktów był nieodpowiedni albo nie spełniał jego oczekiwań,
  7. jakiekolwiek działania podjęte przez Uczestnika lub Użytkownika w następstwie skorzystania z Produktów,
  8. podanie przez Użytkownika lub Uczestnika nieprawdziwych lub niepoprawnych danych, w tym w formularzu rejestracji lub w czasie składania Zamówienia, w tym za podanie nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej,
  9. udostępnienie przez Uczestnika linka do Webinaru i/lub Nagrania Webinaru, jego nieprawidłowego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, lub udzieleniem dostępu do Produktów osobom trzecim;
  10. wobec osób trzecich, którym Użytkownik lub Uczestnik udostępnił link do Webinaru, Nagrania Webinaru lub udzielił dostępu do innych Produktów.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstałych jedynie w związku z okolicznościami, za które odpowiada Usługodawca, i wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej, tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu gwarancji i rękojmi jest wyłączona. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników i Uczestników będących konsumentami.

 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I UCZESTNIKA

 1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu i Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem.
 2. Uczestnik jest uprawniony do udziału w Webinarze, w tym do zadawania pytań w formie wskazanej przez Usługodawcę. Możliwość zadawania pytań jest dostępna wyłącznie w czasie trwania Webinaru na żywo.
 3. Użytkownik i Uczestnik zobowiązują się do:
  1. zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Serwisu, Sklepu lub z Produktów, w szczególności przed uczestnictwem w Webinarze i/lub odtworzeniem Nagrania Webinaru,
  2. realizowania Umowy, w tym korzystanie z Serwisu, Sklepu lub z Produktów w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa,
  3. niezamieszczania w formularzu rejestracyjnym ani  do nierozsyłania w czasie uczestnictwa w Webinarze treści wprowadzających w błąd lub treści o charakterze bezprawnym, 
  4. nieudostępniania osobom trzecim linku do Webinaru otrzymanego po zapisie na Webinar i/lub linku do Nagrania Webinaru, czy innych nabytych Produktów,
  5. korzystania z Serwisu, Sklepu lub Produktów, w tym uczestnictwa w Webinarze w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,
 4. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i zawarcie oraz realizacja Umowy, w tym korzystanie z Serwisu, Sklepu lub Produktów, może wiązać się z zagrożeniem pozyskiwania, przywłaszczenia lub modyfikowania danych Użytkowników i Uczestników przez osoby nieuprawnione. W konsekwencji Użytkownicy i Uczestnicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które ograniczą do minimum wspomniane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. 

 

8. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkownika i Uczestnika.
 2. Dane osobowe Użytkownika i Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z dokonaniem zakupu usług, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celach statystycznych.
 3. Użytkownikowi i Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania,  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://hostingwp2163506.online.pro/beonlineacadademy/polityka-prywatnosci/.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, Sklepu i Produktów, do prezentowanych materiałów, a także treści i materiałów graficznych, w tym logotypów prezentowanych na stronie zakupu Produktów przysługują Usługodawcy. Treści te mogą stanowić mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej. 
 2. Usługodawca udziela Uczestnikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji do korzystania z Produktów lub innych materiałów wskazanych w opisie Produktu, przez okres wskazany w Regulaminie lub opisie Produktu.
 3. Uczestnik jest upoważniony do korzystania z Produktów i innych udostępnionych przez Usługodawcę materiałów wyłącznie na własne potrzeby i wyłącznie w celach edukacyjnych, poprzez możliwość wielokrotnego odtwarzania Produktów, przez cały czas trwania licencji.
 4. Zabronione jest:
  1. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Produktów,
  2. prezentowanie i udostępnianie Produktów osobom trzecim,
  3. sprzedaż, najem lub użyczenie Produktów osobom trzecim.
 5. W odniesieniu do poszczególnych Produktów Usługodawca może ustalić odmienne lub dodatkowe postanowienia udzielonej licencji. Informacja o tych warunkach jest zamieszczona w opisie Produktu i/lub w ramach Produktu.

 

10. REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi produktu wolnego od wad. 
 2. Jeżeli Użytkownik lub Uczestnik stwierdzą wadę produktu, są uprawnieni do złożenia reklamacji, określając jednocześnie swoje roszczenia związane z wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Zgłoszenie reklamacji może być sporządzone w formie:
  1. pisemnej i przesłane na adres: Agnieszka Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be Online Academy dr Agnieszka Wąsik, ul. Armii Krajowej 76E/93, 05-075 Warszawa z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”,
  2. elektronicznej i wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@beonline.academy. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Usługodawca poinformuje o rozpoznaniu reklamacji w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.
 5. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników będących konsumentami. 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uczestnik lub Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, tj. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która zawarła umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na odległość za pomocą formularza. 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Uczestnik niebędący konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy najpóźniej na 72 godziny przed planowaną datą Webinaru na żywo. W przypadku dokonania opłaty przez Uczestnika przed rezygnacją z udziału w Webinarze na żywo, Usługodawca ma prawo zatrzymać tę część opłaty za Webinar, która pokryje jego koszty związane z organizacją Webinaru w przeliczeniu na jednego Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zapisze się na Webinar na mniej niż 72 godziny przed planowaną datą Webinaru, nie przysługuje mu prawo odstąpienia, a wpłacona kwota jest bezzwrotna w przypadku braku uczestnictwa. 
 4. Realizacja prawa odstąpienia następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu. Oświadczenie to może być:
  1. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: Agnieszka Wąsik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be Online Academy dr Agnieszka Wąsik, ul. Armii Krajowej 76E/93, 05-075 Warszawa, z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”,
  2. sporządzone w formie elektronicznej i wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@beonline.academy. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 6. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci Uczestnikowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta całą opłatę za Produkty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

12. WIZERUNEK

 1. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie w czasie Webinaru  swojego wizerunku w formie zdjęć oraz na jego rozpowszechnianie, poprzez opublikowanie na fanpage’u Usługodawcy „Be Online dr Agnieszka Wąsik” w serwisie Facebook, w grupie prowadzonej przez Usługodawcę w serwisie Facebook pod nazwą „Nowe technologie w organizacji” przypiętej na fanpage’u Usługodawcy w serwisie Facebook, na kanale Usługodawcy w serwisie Instagram @agneswasik, profilu Usługodawcy w serwisie Linkedin i na stronie internetowej https://www.agnieszkawasik.pl/.
 2. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku przed cofnięciem zgody.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2021 r.
 2. Integralną część Regulaminu jest załącznik nr 1 –  wzór formularza odstąpienia od umowy.
 3. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące umów zawieranych przez Internet można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany w oferowanych Produktach, sposobów płatności czy wykorzystywanych narzędzi. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie i dotyczą wyłącznie Umów zawartych po opublikowaniu zmian.

 

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy

Do: Agnieszka Wąsik

prowadząca działalność gospodarczą Be Online dr Agnieszka Wąsik

ul. Armii Krajowej 76E/93,

05-075 Warszawa

Adres e-mail: biuro@beonline.academy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) odstąpieniu od umowy z dnia ………., której przedmiotem jest nabycie Produktu – tj. webinaru/nagrania z webinaru (*) pt. …………………………. w dniu ……………… .

Imię i nazwisko:

Adres:

Adres e-mail:

_______________________

data i czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)